Đến tháng 11/2020 Sở thông tin và truyền thông đã trao đổi
1.797
văn bản qua mạng
giữa 2 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)